nieuws

28 maart 2024

Wet strafbaarstelling ecocide, zware aantasting van het milieu, binnenkort stap verder

Er wordt gewerk aan een aanpassing van het Wetboek van strafrecht. Ook strafbaar moet worden het door menselijk gedrag (handelen of nalaten) vernielen van het milieu. Het ernstig beschadigen van een ecologische stelsel levert een delict op, wil de wetgever, althans op dit moment. Tot nu toe moeten heel specifieke regels worden overtreden, wil sprake zijn van strafbaar handelen.

Lees meer
7 maart 2024

Toeslagenschandaal en onschendbare ambtenaren; Pikmeer weer in beeld

Op 20 februari 2024 (publicatie 5 maart 2024) heeft het Gerechtshof Den Haag in een uitspraak overwogen dat het niet op voorhand valt uit te sluiten dat ambtenaren van de Belastingdienst strafrechtelijk kunnen worden vervolg voor discriminatie, waaronder beroepsmatige discriminatie. Dit door onder andere etniciteit als frauderisicosignaal te hanteren bij de beoordeling van kinderopvangtoeslagen. De overweging van het hof is naar mijn mening niet erg bijzonder. 

Lees meer
21 november 2023

Lezing over Omgevingswet 2024

Gisteren gaf ik een lezing over de juridische en praktische aspecten van de nieuwe Omgevingswet. Met een brief van minister Hugo de Jonge aan de Eerste Kamer op 17 november 2023 is duidelijk geworden dat de wet toch echt op 1 januari 2024 ingaat. Misschien geïnspireerd door de verkiezingen van morgen werd het al snel een politieke discussie.

Lees meer
31 mei 2023

De Raad van State gebruikt sinds 31 mei 2023 de strafrecht criteria bij de beoordeling wie overtreder is

De Raad van state heeft vanochtend twee interessante uitspraken gedaan. Of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de overtreder is van bijvoorbeeld milieuregelgeving wordt vanaf nu anders beoordeeld door de hoogste bestuursrechter. Indien een overheid, zoals een gemeente, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon verwijt regels te overtreden, op grond waarvan die overheid handhavend kan optreden, dan moet die overheid kritischer zijn.

Lees meer
9 maart 2023

Hoe denkt de Europese Unie over strafrecht en milieu?

De universiteit van Maastricht biedt Engelstalige (digitale) colleges aan over het Europese omgevings(milieu)recht. Vandaag nam ik deel aan de eerste bijeenkomst. Professor Michael Fauree uit België hield een pleidooi voor het opnemen van het omgevingsrecht in de verzameling EU-crimes (delicten). Zo is corruptie als strafbaar feit op EU-niveau geregeld, maar de overtreding van de omgevingsregelgeving niet.

Lees meer
16 februari 2023

Krant Liwwadders bestaat 25 jaar in 2023

In de krant Liwwadders van februari 2023 staat een samenvatting van wat er de afgelopen 25 jaar is gepubliceerd. Deze editie besteedt ruim aandacht aan het 25-jarig jubileum van de krant. Ik vind het mooi dat mijn artikelen over de vergunningen van de Leeuwarder vliegbasis worden genoemd als de moeite waard om op terug te kiijken. Het was een speciaal project voor mij. Ik heb heel veel onderzoek moeten doen om hierover te kunnen schrijven.

Lees meer
6 december 2022

Dantumadiel trekt omgevingsvergunning rubberverwerker in

Ook op 20 oktober 2022 publiceerde ik over deze zaak. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben de door omwonenden, onder andere mijn cliënten, aangevallen omgevingsvergunning op 29 november 2022 ingetrokken. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan. B&W voelen er niet meer voor een van het bestemmingsplan afwijkende ontwerp-vergunning te maken (om die vervolgens niet te verlenen). De brandveiligheid is niet in orde.

Lees meer
20 oktober 2022

Dantumadiel heeft toch ruimtelijke onderbouwing van rubberverwerker ontvangen

Op 19 juli 2022 plaatste ik een blog over deze kwestie. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben de eigenaar van een rubberverwerkingsbedrijf maar liefst tot 18 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld een ruimtelijke onderbouwing in te dienen. Het door het bedrijf gewenst project is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. Met het kennelijk op 17 oktober 2022 ingediende rapport wil het bedrijf verdedigen dat de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken.

Lees meer
19 juli 2022

Rubberverwerker moet vrezen zich niet in Dantumadiel te kunnen vestigen

Namens omwonenden heb ik bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning van een rubberverwerkend bedrijf (autobanden) voor een locatie in Feanwâlden. Een belangrijk aspect van deze zaak is dat na de vergunningverlening een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden waarbinnen deze vergunning niet past. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel delen ons standpunt dat in de bezwaarschriftprocedure moet worden getoets aan dat nieuwe bestemmingsplan.

Lees meer
15 juli 2022

Arjen Dijkstra nije direkteur fan Tresoar

Sinds vanmiddag mag u weten dat ik het de afgelopen weken druk heb gehad met onder andere de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur voor Tresoar. De keuze is vanochtend gemaakt door het bestuur van Tresoar, waarvan ik de voorzitter ben. Met dank aan alle medewerkers van Tresoar die hebben meegedacht en geadviseerd. Ook ik verheug met op de samenwerking met Arjen Dijkstra. Inspirerend zal dat zeker zijn, weet ik nu al. 

Lees meer
4 juli 2022

Liander heeft geen tijd voor aansluiting windmolen Reduzum

In de Leeuwarder Courant van 2 juli 2022 staat dat netbeheerder Liander voorlopig geen tijd heeft om kabels om te leggen. Dit zou betekenen dat de nieuwe windturbine van het dorp Reduzum geen electriciteit met wind kan opwekken voor het dorp. De oude windmolen, die na 28 jaar trouwe dienst was afgeschreven, is in mei gesloopt. Voor de gemeente Leeuwarden heb ik procedures gevoerd, leidend tot een vergunning voor de nieuwe "dorpsmolen".

Lees meer
19 juni 2022

Openingsbijeenkomst Veemarkt Leeuwarden

Op zaterdag 18 juni 2022 was dan toch de feestelijke opening van de Leeuwarder Veemarkt op de nieuwe locatie aan de Siriusweg een feit. Corona betekende vertraging. Niet voor de activiteiten van de veemarkt op de nieuwe plek, maar wel voor de bijeenkomst met honderden mensen en een paar schapen om de afronding van de bouw te markeren.

Lees meer
6 maart 2022

Meer natuurbeschermingsorganisaties in beroep tegen natuurvergunning vliegbasis Leeuwarden.

Op 5 maart 2022 was er een bijeenkomst voor met name politici en bestuurders over het beroep tegen de natuurvergunning van de vliegbasis Leeuwarden. De Leeuwarder Courant publiceert hierover. De Waddenvereniging, It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten gaan met Milieudefensie in beroep.

Uit de tekst van de vergunning volgt dat iedereen in beroep kan gaan. Dus ook niet-natuurbelanghebbenden en overheden.

Lees meer
15 februari 2022

Milieudefensie gaat in beroep tegen natuurvergunning vliegbasis Leeuwarden

Op 31 januari 2022 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vergunning aan het ministerie van Defensie verleend voor alle activiteiten op en rondom de militaire vliegbasis te Leeuwarden, op grond van de Wet natuurbescherming. De landelijke vereniging Milieudefensie gaat in beroep en heeft mij daarvoor in de arm genomen.

Lees meer
22 juni 2021

Pieter Omtzigt en de Pikmeer-arresten

Tweede kamerlid Pieter Omtzigt is recent uit het CDA gestapt. Zijn memo gericht aan de commissie van het CDA, die de gang van zaken rond de laatste landelijke verkiezingen onderzoekt, was uitgelekt naar de media. Als advocaat heb ik de verdachte bijgestaan in de Pikmeer-zaken, die Omtzigt in zijn memo noemt, op bladzijde 16. Daar lees ik dat Omtzigt heeft geprobeerd in het verkiezingsprogramma van het CDA te laten opnemen, dat de Pikmeer-arresten worden terug gedraaid.

Lees meer
3 juni 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet.

Lees meer
30 april 2021

Milieudefensie en zienswijze ontwerp natuurvergunning Vliegbasis Leeuwarden

Op 30 april 2021 was ik op de radio (Omrop Fryslân). Milieudefensie, mijn cliënte, heeft kennis genomen van de ontwerp natuurvergunning voor de Vliegbasis Leeuwarden, die sinds 29 april 2021 zes weken ter inzage ligt. Zij wil binnen die termijn een zienswijze indienen. Iedereen kan dat doen. Het ministerie van LNV heeft de ontwerp vergunning gemaakt zonder kennis te hebben kunnen nemen van bijvoorbeeld geluidsrapporten en informatie over de vliegbewegingen.

Lees meer
21 april 2021

Veemarkt Leeuwarden en bestemmingsplan: Raad van State geeft veemarkt gelijk

Vandaag, 21 april 2021, heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep over de verhuizing van de veemarkt te Leeuwarden, mijn cliënte (202000421/1/R3). De buurman op de nieuwe plek is in het ongelijk gesteld.

De Raad van State ziet geen aanleiding te twijfelen aan het geluidsrapport, ook omdat het laden en lossen van de dieren overdekt plaatsvindt. 

Lees meer
19 maart 2021

Geen vergunning als kans voor Vliegbasis Leeuwarden om uit te breiden?

Op 18 maart 2021 is een nieuw artikel van mij geplaatst over de Vliegbasis Leeuwarden op www.liwwadders.nl. In april verschijnt het in de fysieke krant. De eerdere artikelen en een zaak van mijn cliënte Milieudefensie, afdeling Leeuwarden, tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de landelijke media naar Leeuwarden gebracht. Met name de vervanging van het vliegtuig type F-16 door type F-35, welke veel luidruchtiger is, roept vragen op.

Lees meer
16 maart 2021

Veemarkt Leeuwarden en bestemmingsplan

Op 15 maart 2021 was de zitting bij de Raad van State tussen de gemeente Leeuwarden en het bedrijf Pol Infratechniek over de vergunning voor gebruik van de Veemarkt te Leeuwarden, mijn cliënte. Vanochtend stond daarover een artikel in de Leeuwarder Courant. De veemarkt moet verhuizen en heeft daarvoor een plek op een industrieterrein uitgekozen, waar ook Pol gevestigd is. 

Lees meer
15 februari 2021

Rechtspersoon belanghebbende in milieuzaak?

De vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda en 't Waar maakte bezwaar tegen een illegaal geplaatst mestbassin buiten het bouwvlak. Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt legaliseerde daarop de bouw met een omgevings(milieu)vegunning. Het eerste punt van discussie is of de vereniging belang heeft bij de vergunning. B&W en de rechtbank zijn van mening dat de vereniging niet belanghebbend is.

Lees meer
1 februari 2021

Natuurbelang en Vliegbasis Leeuwarden

Op 27 januari 2021 is een nieuw artikel van mij geplaatst op www.liwwadders.nl. Het onderwerp is de Vliegbasis Leeuwarden. De landelijke inspectie houdt toezicht op de vliegbasis en verleent omgevings(milieu)vergunningen. Door het indienen van een Wob-verzoek bij de inspectie, als onderzoeksjournalist van Liwwadders, heb ik onder andere het volgende ontdekt.

Lees meer
23 december 2020

Verhuurder boerderij met beweerde sporen drugs in mest in het gelijk gesteld

Op 23 december 2020 heeft de Raad van State het handhavingsbesluit van de gemeente geschorst, waarover ik op 21 december een blog schreef. Mijn cliënt, de eigenaar van de boerderij waar een drugslab is opgerold, hoeft geen dwangsom te betalen. De gemeente moet zijn proceskosten terugbetalen. Mijn cliënt en de gemeente dienen in overleg te gaan indien de mest wordt afgevoerd. Dan moet duidelijk worden of de mest als afval of als mest moet worden verwerkt.

Lees meer
21 december 2020

Verhuurder boerderij klem door sporen drugs in mest

Al enige maanden ben ik de advocaat van de verhuurder van een boerderij, waar binnen twee weken, nadat de huurder zijn intrek had genomen, een inval van de politie plaatsvond. Hoewel de verhuurder niets meer merkt van de strafprocedure tegen de huurder, heeft hij problemen met de gemeente en het waterschap. Er zijn vijf rapporten over de kwaliteit van de mest gemaakt, in opdracht van de overheid. De conclusies over wat er in de mest zit zijn naar mate de tijd verstrijkt steeds anders. Op grond van het laatste rapport er er niets tot weinig aan de hand. Ik heb uitgezocht dat er bij de meeste laboratoria weinig ervaring is met onderzoek naar drugs gerelateerde stoffen in mest. Wel met onderzoek naar deze stoffen in water. Op 17 december 2020 vond de zitting bij de Raad van State plaats. Er is natuurlijk gediscussieerd over de kwaliteit van de mest. Maar ook over de vraag of de verhuurder verantwoordelijk is, wanneer de mest als afval tegen hoge kosten zou moeten worden afgevoerd.

Lees meer
19 oktober 2020

Nieuwe vergunningen aangevraagd voor Vliegbasis Leeuwarden

Na een door mij namens Milieudefensie (en omwonenden) in maart 2020 ingediend handhavingsverzoek is er actie. De vliegbasis beschikt al deccenia niet over een natuurvergunning. De omgevingsvergunning betreffende de gevolgen voor het milieu van alles wat op de grond van de vliegbasis gebeurt is van 2001 en zwaar verouderd. Ondanks kamervragen en toezeggingen van ministers. Defensie heeft de twee vergunningen rond 1 oktober 2020 aangevraagd. De aanvragen zijn niet openbaar.

Lees meer
13 oktober 2020

Nieuw stadion Cambuur en stikstof, deel 2

In het blad Liwwadders, ook digitaal, is het tweede artikel verschenen over de stikstofberekeningen die nodig zijn voor de nieuwbouw en het gebruik daarvan in het WTC-Cambuur gebied in Leeuwarden. De Provincie Fryslân meldt schriftelijk klip en klaar dat de stikstofrapporten van de gemeente voor ieder bouwplan door medewerkers van de provincie zijn beoordeeld.

Lees meer
5 augustus 2020

Nieuw stadion Cambuur en stikstof

Kort geleden is een artikel over de ontwikkelingen in het WTC-Cambuur gebied gepubliceerd op de website van het blad Liwwadders. Daarin schrijf ik over een verouderd stikstof-rapport dat de Gemeente Leeuwarden gebruikt als onderbouwing voor het in de zomer van 2019 vastgestelde bestemmingsplan voor dit gebied. Daar zullen onder andere een fastfood-restaurant, twee supermarkten, een school en het voetbalstadion voor Cambuur komen. Het rapport past de zogenaamde Aerius-berekening toe, terwijl die niet meer kon worden gebruikt op grond van de stikstof-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De deskundige, die het rapport van 13 juni 2019 opstelde, berekende dat de uitstoot van stikstof door met name alle verkeersactiviteiten in het nieuwe gebied 0 zal zijn op het dichts bijzijnde (5 km) relevante natuurgebied. De oude berekeningsmethode leidt ten onrechte vaak tot een dergelijke conclusie. Mij viel ook op dat de deskundige het natuurgebied de Groote Wielen kiest als het meest nabije relevante natuurgebied, terwijl dit natuurgebied niet als stikstofgevoelig te boek staat bij het Rijk. Dit natuurgebied is bij een dergelijke berekening niet relevant.

Lees meer
5 augustus 2020

Geluid F-35 geruild tegen geluid F-16 op Vliegbasis Leeuwarden

Zojuist is op de website van het blad Liwwadders weer een artikel van mij over de Vliegbasis Leeuwarden gepubliceerd. Uit vergunning uit 2019 ten behoeve van de komst van de straaljager type F-35 blijkt dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport de komst van de  F-35 toestaat omdat de F-16 minder gaat vliegen. De F-35 maakt aanzienlijk meer lawaai dan de F-16.

Lees meer
5 augustus 2020

Vereniging van Milieurecht Advocaten

In 1994 werd ik  lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten. Om dat te kunnen worden en blijven moet aan strenge eisen worden voldaan. De basis is het met een goed resultaat afronden van de Grotius-opleiding milieurecht, wat mij in 1994 is gelukt. De groep leden is dan ook beperkt van omvang.

Lees meer
3 juli 2020

Documentaire Moreel Kompas van Omrop Fryslân

Personen die meer over mij willen weten kijken wel eens naar de Moreel Kompas-documentaire uit 2012 waarin mij werd gevraagd naar mijn moreel compas. Nog steeds geven deze opnames inzicht in wat ik doe en waar ik voor sta. De documentaire is Friestalig en te vinden op de website van Omrop Fryslân.

Lees meer
14 juni 2020

Klus voor Common Ground Common Sense

Common Ground Common Sense heeft mij als partner van dit creatieve bureau gevraagd mijn licht te laten schijnen over nieuw cultuurbeleid. De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord willen een cutureel regioprofiel ontwikkelen. Met mijn collega's Oeds Westerhof en Rikkert Kremer maak ik een conrete aanpak. Daar maken juridische aspecten deel vanuit.

Lees meer
25 mei 2020

Inspectie legt Vliegbasis Leeuwarden beperkingen op

De Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderneemt actie tegen de Vliegbasis Leeuwarden. Een namens Milieudefensie, afdeling Leeuwarden,ondersteund door 36 bewoners van Friesland, ingediend handhavingsverzoek heeft tot resultaat geleid. Er mag niets meer veranderd worden aan de werkwijze op de grond, in het belang van de leefomgeving van de burgers.

Lees meer
18 mei 2020

Gemeente en provincie accepteren dat de Vliegbasis Leeuwarden zonder de benodigde vergunning open is

In vervolg op mijn artikel van 10 mei schreef ik al op 14 mei 2020 een nieuw artikel over de Vliegbasis Leeuwarden voor de krant Liwwadders. Nog dezelde dag is dit gepubliceerd op www.liwwadders.nl. Niet alleen de uitstoot van stikstof door de vliegbasis wordt niet geregistreerd, ook geluidrapporten zijn niet beschikbaar. De gemeente Leeuwarden is wettelijk adviseur voor Defensie bij iedere omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voor de vliegbasis.

Lees meer
11 mei 2020

Defensie ziet voor zichzelf geen speciale rol bij het naleven van de wet bij de Vliegbasis Leeuwarden

De krant Liwwadders heeft mij opnieuw gevraagd om juridisch onderzoek te doen naar en een artikel te schrijven over de Vliegbasis Leeuwarden. Ik heb ervoor gekozen om het Ministerie van Defensie vragen te stellen. Er ontbreken twee grote vergunningen voor de vliegbasis: een natuurvergunning en een actuele omgevingsvergunning voor de complete vliegbasis. Ook zijn er kamervragen gesteld aan Defensie.

Lees meer
3 april 2020

Vier ministeries lijken zich geen raad te weten met de regels voor de Vliegbasis Leeuwarden

In het april 2020 nummer van het blad Liwwadders is opnieuw een artikel van mijn hand gepubliceerd over de juridische situatie van de Leeuwarder Vliegbasis. De omgevingsvergunning voor de vliegbasis als geheel en de natuurvergunning ontbreken nog steeds. Vier ministeries houden zich hiermee bezig. Milieudefensie, afdeling Leeuwarden heeft contact met mij gezocht om de ministeries die kunnen optreden te vragen dat te doen.

Lees meer
13 februari 2020

De Vliegbasis Leeuwarden heeft niet de juiste vergunningen

Vandaag, op 13 februari 2020, is in Liwwadders (www.liwwadders.nl) mijn tweede artikel gepubliceerd over de juridische situatie van de Leeuwarder Vliegbasis. Ik kom op grond van stukken, die ik, na een Wob-verzoek, ontving van de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport, tot de conclusie dat het militiaire vliegveld geen adequate omgevingsvergunning heeft. Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ontbreekt geheel, ten onrechte.

Lees meer
31 januari 2020

Voldoet de Vliegbasis Leeuwarden aan de regels?

Vandaag, 31 januari 2020, is mijn eerste artikel gepubliceerd in Liwwadders. Ik doe onderzoek naar de juridische situatie van de Leeuwarder militaire Vliegbasis. Daarbij komen ook de laagvliegroutes in combinatie met geluid aan de orde. Liwwadders is in afwachting van bij de Rijksinspectie Leefomgeving en Transport opgevraagde stukken. Wanneer dat materiaal is ontvangen, waarschijnlijk begin februari a.s., kan ik verder met een vervolg.

Lees meer
29 januari 2020

Oordeel Raad van State over het houden van invasieve uitheemse soorten

Vandaag, op 29 januari 2020, deed de Raad van State (kenmerk: 201901539/1/A3) een uitspraak over de redelijkheid van plaatsing van bepaalde verboden uitheemse soorten op de zogenaamde Europese Unielijst. Dit naar aanleiding van een mini dierentuin, die maar enkele keren per jaar open is en waarin onder andere beverratten werden gehouden. Deze diersoort komt van nature voor in Zuid-Amerika. Maar daarbuiten, ook in Europa, leeft hij inmiddels in vele landen.

Lees meer
17 januari 2020

Advocatenkantoor Kamsma

Vanochtend vroeg ben ik op de rechtbank te Leeuwarden opnieuw beëdigd als advocaat. Daarom wijzigt de naam van mijn bedrijf en ziet de website er anders uit. Ik blijf het werk doen, dat ik de laatste drie jaren deed. Wel kan ik als extra weer bezig met het milieustrafrecht. Ik kijk er naar uit om opnieuw in dergelijke zaken te duiken. De verantwoordelijkheid van de overheid, de criteria van de Pikmeer arresten (oude zaken van mij) en technische vraagstukken; kom maar op!

Lees meer
19 december 2019

Onderzoeksjournalistiek

De krant Liwwadders, uitkomend op internet en in hard copy in de gemeente Leeuwarden, heeft mij benaderd. Of ik onderzoek wil doen naar en wil schrijven over de Vliegbasis Leeuwarden. Niet over alles, maar op het gebied van de voor het vliegveld benodigde (milieu) vergunningen. Ik ben dus bezig met één van mijn specialismen. Daarnaast brengt mijn werk al veel schrijven mee, was ik eerder columnist en heb ik een boek geschreven over bewoners-overlast.

Lees meer
21 oktober 2019

ganzen en overheidsgeld

Op 8 oktober 2019 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over het de gebieden in Friesland, waar ganzen mogen eten. De Friese ganzenfourageergebieden. Er zijn door de provincie gebieden aangewezen waar de beheerder van een perceel wel of niet een vergoeding kan ontvangen indien er door hem schade wordt geleden omdat de ganzen het gras opeten.

Lees meer
13 september 2019

PAS uitspraak en onherroepelijke vergunningen

Op 16 september a.s. geef ik een lezing over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Door deze uitspraak kan een groot aantal (bouw)projecten in ieder geval voorlopig geen doorgang vinden. De Raad van State heeft het PAS afgekeurd als basis voor vergunningen, die een toename van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden mogelijk maken.

Lees meer
3 september 2019

Toch een vergunning voor een nieuwe windturbine te Reduzum. Politiek en het recht.

Op 10 juli 2019 schreef ik over de uitspraak van de Raad van State. Mijn cliënte, de gemeente Leeuwarden kreeg om juridische redenen geen gelijk. De provincie heeft niet de plicht om de vervanging van de oude windmolen door een hogere toe te staan, aldus de Raad van State. zonder die toestemming kan de gemeente geen vergunning verlenen. Alle inhoudelijke argumenten over milieu- en andere belangen van de initiatiefnemers en van de gemeente waren voor de Raad van State niet zo relevant.

Lees meer
10 juli 2019

Uitspraak Raad van State over windturbine Reduzum

De Raad van State heeft op 10 juli 2019 geoordeeld, dat de provincie Friesland zonder specifieke afwegingen mag weigeren dat de windturbine in het dorp Reduzum wordt verhoogd. Deze uitspraak staat op de website van de Raad van State. 

Lees meer
17 mei 2019

Common Ground Common Sense is begonnen!

Op 16 mei 2019 is de start van de onderneming Common Ground Common Sense gevierd in de Blokhuispoort te Leeuwarden. Common Ground Common Sense is een start-up van ervaren professionals. Daar ben ik één van. De kiem van dit bedrijf ligt in Leeuwarden-Fryslân 2018, culturele hoofdstad van Europa. We houden ons bezig met advisering, interim-werk en exploitatie. Daarbij richten we ons op landschap, cultuur, natuur, erfgoed, zorg en openbare ruimte.

Lees meer
2 mei 2019

Mag windmolen Reduzum hoger?

Op 30 april 2019 boog de Raad van State zich over de mogelijkheid om de afgeschreven windmolen te Reduzum, Friesland, te vervangen door een hogere. De gemeente Leeuwarden, die ik bijsta, wil meewerken aan dit initiatief van de bewoners. Provinciale regelgeving staat daaraan in de weg. Want daaruit volgt: geen nieuwe of hogere windmolens op land omdat dat niet mooi zou zijn in het landschap.

Lees meer
2 mei 2019

Geen beroep over Roode Boer

Mijn cliënten hebben op mijn advies niet gekozen voor beroep bij de rechtbank omdat de vergunning door interventie van de gemeenteraad stevig is aangescherpt. Weliswaar zullen de nieuwe appartementen voor tijdelijke verblijf gebruikt worden, maar nu is wel duidelijk wie die tijdelijke gebruikers mogen zijn. Alleen mensen, die tijdelijk in Leeuwarden willen verblijven omdat ze hier een korte tijd werken. Bijvoorbeeld studenten, vakantiegangers of mensen die ter overbrugging woonruimte zoeken, mogen niet in de Roode Boer verblijven.

Lees meer
5 april 2019

Gemeenteraad tegen megastal voor varkens in Hemelum

Vanochtend las ik met een glimlach de krant. De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft gestemd tegen een wijziging van het bestemmingsplan. De wijziging zou een forse vergroting van de stal van een varkenshouder aan de rand van het dorpje Hemelum mogelijk maken. Ik ken de plek. Op een avond in 2017 bezocht ik bewoners van Hemelum en de locatie. Aan de omwonenden heb ik advies gegeven.

Lees meer
17 januari 2019

Nieuwe ontwerp omgevingsvergunning Roode Boer bij gemeenteraad

Op 16 januari 2019 tijdens het Open Podium van de raad van Leeuwarden is gesproken over een eventuele nieuwe vergunning voor het bouwproject Roode Boer. Namens mijn cliënten, een viertal omwonenden, heb ik ingesproken en vragen van raadsleden beantwoord. Daarna heeft wethouder Henk Deinum vragen van de raadsleden beantwoord. Het resultaat is dat de wethouder vier toezeggingen aan de raad deed.

Lees meer
17 december 2018

Hoger beroep dorpsmolen Reduzum

In de NRC (11 oktobeer 2018) stond een groot artikel van journalist Karin de Mik over de dorpsmolen te Reduzum. Drie dorpen, die een oude windtubine exploiteren, willen deze vervangen door een hogere, het enige rendabele alternatief. De gemeente Leeuwarden, waarvoor ik optreed, ondersteunt deze wens. Maar de provincie Fryslân wil niet dat enige windturbine op land wordt vervangen door een hoger exemplaar. In het artikel worden alle aspecten van deze kwestie belicht.

Lees meer
19 november 2018

Bij de opening van sportcomplex te Grou

Zaterdagochtend 17 november 2018 was ik in Grou. Nadat de bezwaren van omwonenden voor de zomer van 2018 ongegrond waren verklaard en geen beroep was aangetekend, was mijn cliënt met de bouw van het play- en skate court begonnen. Overigens met onder andere geluidsarm asfalt om de buurt tegemoet te komen.

Lees meer
10 oktober 2018

Benoemd als voorzitter van Tresoar

Na een sollicitatiegesprek in Den Haag, ben ik inmiddels enige jaren Rijksbestuurder bij Tresoar. Een organisatie, die onder andere een fijne rol speelt in Lân fan Taal, een hoofdprogramma van LF2018 (Culturele Hoofdstad). Toen ik in het jaar 2018 werd gevraagd of ik de voorzittersrol op me wilde nemen, was het besluit snel genomen. Daarin steek ik graag tijd en energie, hopend dat Tresoar daar baat bij heeft. De rol fan it Frysk by Tresoar is foar my ek wichtig.

Lees meer
11 juli 2018

B&W trekken omgevingsvergunning Roode Boer in

Op 26 juni 2018 hebben B&W de vergunning voor het appartementen complex op de hoek Achter de Hoven/Zuidergrachtswal te leeuwarden ingetrokken. Ook kregen mijn cliënten, omwonenden, een vergoeding voor de gemaakte proceskosten.

Lees meer
4 juni 2018

Vergunning sportcomplex Grou blijft in stand

Al op 29 mei 2018 hebben burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten om de vergunning voor het sportcomplex voor de jeugd in stand te laten. Dat mijn cliënte, de stichting Play-Skate Court Grou, geluidsarm sportmateriaal heeft gekocht, heeft een duidelijke rol gespeeld bij het afwijzen van de bezwaren van de omwonenden. Zo ook het gevoerde overleg met de buurt. Vergeet deze aspecten dus niet bij dergelijke initiatieven!

Lees meer
18 mei 2018

Plan dorpsmolen Reduzum leidt tot procedure tussen gemeente en provincie

Windenergie in Fryslân is een politiek en juridisch onderwerp. De gemeente Leeuwarden heeft de provincie Fryslân gevraagd  een uitzondering te maken op de regel dat een windtubine niet vervangen mag worden door een hogere. Dit omdat in het dorp Reduzum sprake is van een unieke situatie. De dorpsbewoners willen graag de oude, lage windtubine vervangen door een nieuwe, hogere windmolen met zelfvoorzienendheid als streven.

Lees meer
14 mei 2018

Bewust vernielen nesten is strafbaar

Het het weten of redelijkerwijs vermoeden dat nesten vernield worden bij werk op het boerenland staat gelijk aan het opzettelijk vernielen daarvan. Wat speelt er juridisch wanneer een boer erkent dat hij weet dat hij nesten zal vernielen bij komende grote werkzaamheden?

Lees meer

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier