15 februari 2021

Rechtspersoon belanghebbende in milieuzaak?

De vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda en 't Waar maakte bezwaar tegen een illegaal geplaatst mestbassin buiten het bouwvlak. Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt legaliseerde daarop de bouw met een omgevings(milieu)vegunning. Het eerste punt van discussie is of de vereniging belang heeft bij de vergunning. B&W en de rechtbank zijn van mening dat de vereniging niet belanghebbend is. Aan de vereniging heb ik argumenten gegeven waarom de vereniging wel belang moet hebben bij de vergunning. Bij de Raad van State is het de vereniging gelukt. In de uitspraak van 10 februari 2021 (kenmerk: 201904957/1/R3) oordeelt de Raad van State dat de vereniging de milieuvergunning bij de rechter ter discussie kan stellen. De doelstellingen uit de statuten van de vereniging en haar feitelijke werkzaamheden richten zich op de leefbaarheid in de dorpen. Het mestbasin maakt onderdeel uit van het dorp 't Waar, ook al zou dat buiten de bebouwde kom zijn gebouwd. De vereniging heeft overleg met de gemeente over vergunningverlening, bestemmingsplannen en dergelijke. Ook organiseert de vereniging bijvoorbeeld een jaarlijkse opruimronde in de twee dorpen ten behoeve van de leefbaarheid. Volgens de Raad van State is het bovendien aannemelijk, dat het vergunde project (het mestbassin) nadelige gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid. De Raad van State geeft B&W de opdracht om beter te bekijken of de plek van het mestbassin wel passend is. De argumenten, die B&W voor een plek buiten het bouwvlak noemde, kloppen niet. Deze argumenten kunnen door B&W niet meer worden gebruikt om de bouw binnen het bouwvlak af te wijzen. De vereniging wil geen bouw van een mestbassin ver buiten het bouwvalk maar dichtbij het bedrijfspand. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier